Wedstrijdreglement

Disney Wedstrijdreglement: The Walt Disney Company/Marvel Studios wedstrijd “Maak je eigen Thor: Ragnarok trailer”.

Artikel 1: organiserend bedrijf

The Walt Disney Company/Marvel Studios, met maatschappelijke zetel in Havenlaan 86c B217 1000 Brussel, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van 17/10/2017 en eindigt op 3/11/2017 om 23.59.59u.

Artikel 2: deelnemers

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 13 jaar oud, woonachtig in België en die zich inschrijven om een gepersonaliseerde Thor: Ragnarok trailer te maken op één van bovengemelde data.

Voor minderjarigen is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. Zij kunnen deelnemen onder verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Deze moet kunnen aantonen dat hij/zij het ouderlijk gezag geniet.

De volgende personen kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:

• Personen die niet aan bovenstaande vereisten voldoen.

• Het personeel van het organiserend bedrijf, het personeel van partnerbedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan de organisatie en promotie van de wedstrijd, en de leden van hun gezin in rechte lijn.

Artikel 3: toegankelijkheid van de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend mogelijk voor personen die zich hiervoor aanbieden in de Blindestraat in Antwerpen op 17 – 18 – 19/10/2017 en 24 – 25 – 26/10/2017, op FACTS, Maaltekouter 1 te Gent op 21-22/10/2017 en die een gepersonaliseerde Thor: Ragnarok trailer maken en deze via hun sociale kanalen sharen voor 3/11/2017 om 23.59.59u.

Artikel 4: deelnemingsvoorwaarden

Deelnemers moeten als volgt tewerk gaan:

• De taal kiezen waarin ze wensen deel te nemen.

• Aangeven met hoeveel vrienden ze in de trailer zullen figureren.

• Hun gegevens invullen: voornaam, naam, e•mail, geslacht, geboortedatum, taal.

• Gedurende 30 seconden een versie creëeren van hun eigen Thor: Ragnarok trailer.

Artikel 5: aanduiding van de winnaars

Uit de opgenomen trailers, zal per activatiedag, een winnaar (een trailer) worden gekozen op basis van originaliteit en creativiteit. De jury bestaat uit een driekoppig team van TWDC medewerkers sectie Franchise Marvel en Theatrical Marketing. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 6: prijs

De winnaar ontvangt bioscooptickets voor hem/haarzelf en 4 vrienden om volgende films in een bioscoop naar keuze te bekijken:

• Thor: Ragnarok (verwacht 25/10/2017).

• Black Panter (verwacht 14/02/2018).

• Avengers Infinity War (verwacht 25/04/2018).

• Ant•Man and the wasp (verwacht 18/07/2018).

• De organisator behoudt zich het recht om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, als de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 7: uitreiking van de prijzen

Voor de prijs wordt toegekend, zullen de identiteit van de winnaar en de geldigheid van de deelname worden gecontroleerd. Elke deelnemer moet toestemming geven voor de verificatie van zijn identiteit, e•mailadres en andere contactgegevens (telefoonnummer, postadres). Elke winnaar verklaart dat de gevraagde persoonlijke gegevens waarachtig en correct zijn. De definitieve toekenning van de prijs zal gebeuren na deze controle. De winnaar wordt persoonlijk, telefonisch of via e•mail op de hoogte gesteld.

Als Disney een antwoord van een winnaar (of van hun ouder of voogd) vereist voordat een prijs kan worden toegekend en geen antwoord ontvangt nadat Disney redelijke pogingen heeft ondernomen om contact op te nemen en binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar (of hun ouder of voogd) weigert de prijs te accepteren, behoudt Disney zich het recht voor om de prijsuitkering in te trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar die op datzelfde tijdstip wordt getrokken als de eerste naam of wordt beoordeeld als winnaar.

De prijs zal op geen enkele manier in geld kunnen worden omgezet.

Artikel 8: communicatie

Door hun prijs te aanvaarden geven de winnaars de Organisatoren de toestemming om hun namen en foto’s te gebruiken en publiek te maken voor alle communicatie met betrekking tot de wedstrijd, en via alle communicatiekanalen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, internet).

Artikel 9: aansprakelijkheid

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en willekeurige schade als gevolg van deelname aan de wedstrijd, ongeacht de aard of oorzaak. Tevens kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook, storingen in het internetverkeer of problemen met de website.

In geval van misbruiken, misleiding, of bedrog alsook het posten/inzenden van wansmakelijke of obsceen materiaal, behoudt TWDC zich uitdrukkelijk het recht om betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten zonder hiervoor het nodige bewijsmateriaal te moeten voorleggen.

Artikel 10: verwerking van gegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze wedstrijd zullen worden verwerkt met het oog op de organisatie van de wedstrijd. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Organisator. Daarnaast zullen de deelnemers de Organisator machtigen om hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verzenden (per post of e•mail) van commerciële informatie over actuele evenementen met betrekking tot de handelsmerken van de Organisator.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt overeenkomstig het huidige gepubliceerde Privacybeleid van Disney (klik hier om deze te bekijken) en kunnen worden verstrekt aan onze agentschappen om de wedstrijd te beheren, prijzen te verzenden en om het Disney mogelijk te maken de wedstrijd, producten en services (waaronder de producten en services van enige partner die de wedstrijd sponsort) te promoten in enige media waaronder, maar niet beperkt tot, televisie, online en uitzendingen en sociale media•platforms.

Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van de persoonsgegevens hebben de deelnemers het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Zij hebben tevens het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Zij kunnen zich op dit recht beroepen op het volgende adres: Havenlaan 86c B217 1000 Brussel.

Artikel 11: Overige Bepalingen

Disney behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als Disney enige persoon verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.

Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Brussel.

Indien één of meer bepalingen van de Disney Wedstrijdreglement nietig of ongeldig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van het Disney Wedstrijdreglement niet aan.

Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij u contact op te nemen met Disney middels bovenvermeld e-mailadres of het postadres. Omschrijf uw klacht en u zult binnen twee weken een reactie ontvangen op uw klacht.